Награди

2018 plovdiv 

Панорама на професионалното образование в България - 

гр. Пловдив - 2018г.

 

Гимназията отново с призови места.

  

Повече информация на новини

 

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

Държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация

    сесия януари 2019 г.

за лица, придобили право да се явяват преди учебната 2018-2019 г.

    Дата на изпита по теория - 23.01.2019 г.

    Подаване на заявления  - 21.12.2018 г.

Заповед № РД 09-1710/29.08.2018 г.

 

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2018/2019 ГОДИНА: 

 

01.11.2018г. – 04.11.2018г. вкл. – есенна


22.12.2018г. – 02.01.2019г. вкл. – коледна за I - XII клас


05.02.2019г.                               – междусрочна за I - XII клас


30.03. 2019г. –07.04.2019г. вкл. – пролетна за I - XI клас

 

05.04.2019г. - 07.04.2019г. вкл.  - пролетна за ХII клас

 

15.05.2019г. - приключва учебната година за XII клас

 

28.06.2019г. - приключва учебната година за VIII - XI клас

 

 

повече информация на ваканции

 

Седмично разписание на часовете за първи срок на учебната 2018/2019 г.

Организация на учебния ден в ПГДВА "Йосиф Вондрак" през учебната 2018-19 г.

Списък с учебниците за    8 клас за учебната 2018/2019 г.

Списък с учебниците за    9 клас за учебната 2018/2019 г.

Списък с учебниците за  10 клас за учебната 2018/2019 г.

Списък с учебниците за  11 клас за учебната 2018/2019 г.

 

Стратегия за развитие и план за действия и финансиране на ПГДВА "Йосиф Вондрак"

за периода от 2017/2018 учебна година до 2020/2021 учебна година

 

Годишен план на ПГДВА "Йосиф Вондрак" за учебвата 2018/2019 г.

План за квалификационната дейност за учебната 2018/2019 г.

Правилник за дейността на ПГДВА "Йосиф Вондрак", в сила от 15.09.2018 г.

Етичен кодекс на училищната общност в ПГДВА "Йосиф Вондрак", приет на 14.09.2018 г.

Програма за превенция на ранното напускане на деца от училище 2018/2019 г.

График за среща с родители през първи срок на учебната 2018/19 г.

График на класните ръководители за консултации с ученици и среща с родители през първи срок на учебната 2018/19 г. 

График за провеждане на допълнителен час по физическо възпитание и спорт през първи срок на учебната 2018/19 г.

 

 

График за провеждане на държавни зрелостни изпити през учебната 2018/19 г. по теория и практика на професията/специалността за придобиване на степен на професионална квалификация

 

Учебни ресурси

Служ. информация