Награди

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2019 година в Интер Експо Център София

 

plaket

 

100028

 

 

2018 plovdiv 

Панорама на професионалното образование в България - 

гр. Пловдив - 2018г.

 

Гимназията отново с призови места.

  

Повече информация на новини

 

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

Държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация

    сесия  януари 2020 г.

Изпит по практика на професията/специалността/три дни/

Дата на изпита по теория - 22.01.2020 г.

Подаване на заявления  - 20.12.2019 г.

 

Заповед № РД09-2150/27.08.2019 г. за задължителни ДЗИ

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2019/2020 ГОДИНА: 

 

01.11.2019г. – 03.11.2019г. вкл. – есенна


21.12.2019г. – 05.01.2020г. вкл. – коледна за I - XII клас


05.02.2020г.                               – междусрочна за I - XII клас


11.04.2020г. –20.04.2020г. вкл. – пролетна за I - XI клас

 

16.04.2020г. - 20.04.2020г. вкл.  - пролетна за ХII клас

 

14.05.2020г. - приключва учебната година за XII клас

 

30.06.2020г. - приключва учебната година за VIII - XI клас

 

 

повече информация на ваканции

 

Седмично разписание на часовете през първия срок на учебната 2019/2020 г.

 

Организация на учебния ден в ПГДВА "Йосиф Вондрак" през учебната 2019/2020 г.

 

 

Списък с учебниците за  8 клас за учебната 2019/2020 г.

Списък с учебниците за  9 клас за учебната 2019/2020 г.

Списък с учебниците за 10 клас за учебната 2019/2020 г.

Списък с учебниците за 11 клас за учебната 2019/2020 г.

Списък с учебниците за 12 клас за учебната 2019/2020 г.

 

 

 

Стратегия за развитие и план за действия и финансиране на ПГДВА "Йосиф Вондрак"

за периода от 2017/2018 учебна година до 2020/2021 учебна година

 

Годишен план на ПГДВА "Йосиф Вондрак" за учебната 2019/2020 г.

План за квалификационната дейност за учебната 2019/2020 г.

План за вътрешноинституционалната квалификация през 2019/2020 г.

 

Правилник за дейността на ПГДВА "Йосиф Вондрак", в сила от 15.09.2018 г.

Етичен кодекс на училищната общност в ПГДВА "Йосиф Вондрак", приет на 14.09.2018 г.

 

Програма за превенция на ранното напускане на деца от училище през 2019/2020 г.

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца и ученици от уязвимите групи през 2019/2020 г. 

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието между учениците за учебната 2019/2020 г.

Спортен календар на ПГДВА "Йосиф Вандрак" за учебната 2019/2020 г.

График за провеждане на контролни и класни работи през първи срок на учебната 2019/2020 г.

График за консултации на ученици от учителите през първия срок на учебната 2019/2020 г.

График за среща с родители през първия срок на учебната 2019/2020 г.

График на класните ръководители за консултации с ученици и среща с родители през първия срок на учебната 2019/2020 г.

График за провеждане на допълнителен час по физическо възпитание и спорт през първия срок на учебната 2019/2020 г.

График за провеждане на държавни изпити по теория и практика на професията/специалността за придобиване на професионална квалификация през учебната 2019/2020 г.