Награди

24 май 2020 г.

Плакет "Св. Св. Кирил и Методий" за принос към полагане на основите на професионалното образование и обучение в Република България от Президента на Републиката 

Nagrada Prezident 24052020

 

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2019 година в Интер Експо Център София

 

plaket

 

100028

 

 

2018 plovdiv 

Панорама на професионалното образование в България - 

гр. Пловдив - 2018г.

 

Гимназията отново с призови места.

  

Повече информация на новини

 

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

Държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация

сесия  януари 2021 г.

Изпит по практика на професията/специалността -19 и 20 януари 2021 г.

Дата на изпита по теория на професията/специалността - 21.01.2021 г.

Подаване на заявления  - 21.12.2020 г.

 

Заповед №РД09-2119/28.08.2020 г. за задължителни ДЗИ

 

 

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2020/2021 ГОДИНА: 

 

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна


24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна за I - XII клас


30.01.2021 г. - 03.02.2021 г. – междусрочна за I - XII клас


03.04.2021 г. –11.04.2021 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

 

08.04.2021 г. - 11.04.2021 г. вкл.  - пролетна за ХII клас

 

14.05.2021 г. - приключва учебната година за XII клас

 

30.06.2021 г. - приключва учебната година за VIII - XI клас

 

 

повече информация на ваканции

 

Извлечение от Правилника на ПГДВА "Йосиф Вондрак" за учебната 2019-2020 г. - отсъствия и закъснения

 

Седмично разписание на часовете през първия срок на учебната 2020/2021 г.

 

Организация на учебния ден в ПГДВА "Йосиф Вондрак" през учебната 2020/2021 г.

 

 

 Списък с учебниците за 8 клас за учебната 2020/2021 г.

 Списък с учебниците за 9 клас за учебната 2020/2021 г.

 Списък с учебниците за 10 клас за учебната 2020/2021 г.

 Списък с учебниците за 11 клас за учебната 2020/2021 г.

 Списък с учебниците за 12 клас за учебната 2020/2021 г.

  

Стратегия за развитие и план за действия и финансиране на ПГДВА "Йосиф Вондрак"

за периода от 2017/2018 учебна година до 2020/2021 учебна година

 

Етичен кодекст на училищната общност в ПГДВА "Йосиф Вондрак", приет на 14.09.2020 г. 

Годишен план на ПГДВА "Йосиф Вондрак" за учебната 2020/2021 г.

 

План за квалификационната дейност за учебната 2019/2020 г.

План за вътрешноинституционалната квалификация през 2019/2020 г.

Правилник за дейността на ПГДВА "Йосиф Вондрак", в сила от 15.09.2019 г.

 

План за превенция и интервенция на тормоза и насилието през 2020/2021 г.

Програма за превенция на ранното напускане на деца от училище през 2020/2021 г.

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца и ученици от уязвимите групи през 2020/2021 г.

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието между учениците

Спортен календар на ПГДВА "Йосиф Вондрак" за учебната 2020/2021 г.

График за провеждане на класни и контролни работи през първия срок на учебната 2020/2021 г

График за консултации на ученици от учителите през първи срок на учебната 2020/2021 г.

График на заетостта на компютърните кабинети през първия срок на 2020/2021 г.

График за онлайн среща с родителите през първия срок на учебната 2020/2021 г.

 

График за провеждане на часа за спортни дейности през първия учебен срок 2020/2021 г.

 

График за провеждане на държавни изпити по теория и практика на професията/специалността за придобиване на професионална квалификация през учебната 2020/2021 г.

Учебни ресурси

Служ. информация

Полезна информация

 

Полезна информация

 

Актуална информация за стипендии

 

 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА

 

ЗАДОЧНА ФОРМА

 

Насоки за работа в условия на Covid19

 

Г Р А Ф И К

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНА ИЗПИТНА  СЕСИЯ  ЗА ОФОРМЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ ОБУЧАВАЩИ СЕ В ЗАДОЧНА ФОРМА