Награди

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2019 година в Интер Експо Център София

 

plaket

 

100028

 

 

2018 plovdiv 

Панорама на професионалното образование в България - 

гр. Пловдив - 2018г.

 

Гимназията отново с призови места.

  

Повече информация на новини

 

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

Държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация

    сесия  септември 2019 г.

Изпит по практика на професията/специалността/три дни/ на 03, 04 и 05.09.2019 г.

Дата на изпита по теория - 11.09.2019 г.

Подаване на заявления  - 30.08.2019 г.

 

Заповед № РД 09-1710/29.08.2018 г.  за задължителни ДЗИ

 

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2018/2019 ГОДИНА: 

 

01.11.2018г. – 04.11.2018г. вкл. – есенна


22.12.2018г. – 02.01.2019г. вкл. – коледна за I - XII клас


05.02.2019г.                               – междусрочна за I - XII клас


30.03. 2019г. –07.04.2019г. вкл. – пролетна за I - XI клас

 

05.04.2019г. - 07.04.2019г. вкл.  - пролетна за ХII клас

 

15.05.2019г. - приключва учебната година за XII клас

 

28.06.2019г. - приключва учебната година за VIII - XI клас

 

 

повече информация на ваканции

 

Седмично разписание на часовете за втория срок на учебната 2019/2019 г.

 

Организация на учебния ден в ПГДВА "Йосиф Вондрак" през учебната 2018-19 г.

Списък с учебниците за    8 клас за учебната 2018/2019 г.

Списък с учебниците за    9 клас за учебната 2018/2019 г.

Списък с учебниците за  10 клас за учебната 2018/2019 г.

Списък с учебниците за  11 клас за учебната 2018/2019 г.

 

Стратегия за развитие и план за действия и финансиране на ПГДВА "Йосиф Вондрак"

за периода от 2017/2018 учебна година до 2020/2021 учебна година

 

Годишен план на ПГДВА "Йосиф Вондрак" за учебвата 2018/2019 г.

План за квалификационната дейност за учебната 2018/2019 г.

Правилник за дейността на ПГДВА "Йосиф Вондрак", в сила от 15.09.2018 г.

Етичен кодекс на училищната общност в ПГДВА "Йосиф Вондрак", приет на 14.09.2018 г.

Програма за превенция на ранното напускане на деца от училище 2018/2019 г.

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи 2018/2019 г.

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците 2018/2019 г.

Спортен календар на ПГДВА "Йосиф Вондрак" за учебната 2018/2019 г.

 

График за провеждане на класни и контролни работи през втори срок на учебната 2018/19 г.

График за консултации на ученици от учителите през втория срок на учебната 2018/2019 г.

График за среща с родители през втория срок на учебната 2018/2019 г.

График на класните ръководители за консултации с ученици и среща с родители през втория срок на учебната 2018/19 г.

График за провеждане на допълнителен час по физическо възпитание и спорт през втория срок на учебната 2018/19 г.

 

 

 

График за провеждане на държавни зрелостни изпити през учебната 2018/19 г. по теория и практика на професията/специалността за придобиване на степен на професионална квалификация

 

Учебни ресурси

Служ. информация