Награди

24 май 2020 г.

Плакет "Св. Св. Кирил и Методий" за принос към полагане на основите на професионалното образование и обучение в Република България от Президента на Републиката 

Nagrada Prezident 24052020

 

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2019 година в Интер Експо Център София

 

plaket

 

100028

 

 

2018 plovdiv 

Панорама на професионалното образование в България - 

гр. Пловдив - 2018г.

 

Гимназията отново с призови места.

  

Повече информация на новини

 

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

Държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация

сесия  януари 2021 г.

Изпит по практика на професията/специалността -19 и 20 януари 2021 г.

Дата на изпита по теория на професията/специалността - 21.01.2021 г.

Подаване на заявления  - 21.12.2020 г.

 

Заповед №РД09-2119/28.08.2020 г. за задължителни ДЗИ

 

 

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2020/2021 ГОДИНА: 

 

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна


24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна за I - XII клас


30.01.2021 г. - 03.02.2021 г. – междусрочна за I - XII клас


03.04.2021 г. –11.04.2021 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

 

08.04.2021 г. - 11.04.2021 г. вкл.  - пролетна за ХII клас

 

14.05.2021 г. - приключва учебната година за XII клас

 

30.06.2021 г. - приключва учебната година за VIII - XI клас

 

 

повече информация на ваканции

 

 

Обществен съвет при Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура "Йосиф Вондрак"

 

Председател:

Милена Николаева Цанева - родител

 

Членове:

1. Катя Петева Петрова - Началник отдел "Социални дейности"  в Община Русе, представител на финансиращия орган

2. Николай Иванов Иванов - Изпълнителен директор на Мебелна компания "ИРИМ" ЕООД, представител на работодателите

3. Стоян Илиев Крумов - родител

4. Елена Тодорова Димитрова - родител

5. Зорница Божидарова Цонева - родител

6. Александра Стоилова - родител

 

Резелвни членове:

1. Мирослава Маркова - Директор дирекция "Икономика и управление на собствеността" в Община Русе, представител на финансиращия орган

2. Ангел Неделчев - Управител на "Фантастико-мебел" ЕООД, представител на работодателите

3. Калоян Брайков - Производствен директор в "ИРИМ" ЕООД, представител на работодателите

4. Антоанета Атанасова Василева - родител

5. Мирослава Георгиева Димитрова - родител

 

Мандат на Обществения съвет - три години, считано от 31.01.2020 г.

 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ПОКАНА

за провеждане заседание на обществен съвет

 

    Поканваме Ви да присъствате на заседание на Обществен съвет на 13.10.2020 г. /вторник/ от 17,30 ч. в аулата на ПГДВА "Йосиф Вондрак" при следния дневен ред:

       1. Финансов отчет на бюджета за деветмесечието на 2020 г.

       2. Разни

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ на 14.09.2020 г. виж тук

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


      На 13.07.2020 г. в ПГДВА "Йосиф Вондрак" - Русе се проведе заседание на Обществения съвет нагимназията при следния дневен ред:

 

1. Финансов отчет на изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2020 г.

2. Приемане на Училищни учебни планове за обучение през учебната 2020/2021 година

3. Разни

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

П О К А Н А

за провеждане на он-лайн заседание на Обществения съвет

 

На 09.04.2020 г. ще се проведе заседание на Обществения съвет при следния дневен ред:

        1. Отчет за изпълнение на бюджета на гимназията към 31.03.2020 г.

        2. Разни

Материалите са достъпни на сайта на гимназията и в електронните пощи на членовете на съвета.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

П О К А Н А

за провеждане на заседание на Обществен съвет

 

    На 30.01.2020 г. /четвъртък/ от 17,30 часа в учителската стая на ПГДВА "Йосиф Вондрак" ще се проведе заседание на Обществения съвет при следния дневен ред:

 

     1. Актуализиране състава на Обществения съвет към ПГДВА "Йосиф Вондрак" - Русе

   2. Финансов отчет на бюджета за 2019 г. и даване становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи за 2020 г.

    3. Информация за планувани дейности по прием 2020/2021 г.

    4. Разни.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

На 26.11.2019 г. /вторник/ от 17,30 часа в учителската стая в ПГДВА "Йосиф Вондрак" - Русе ще проведе заседание на Обществения съвет при следния дневен ред:

      1. Финансов отчет на бюджет III тримесечие на 2019 г.

      2. Разни

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ПОКАНА

за провеждане на заседание на обществен съвет

 

   На 12.09.2019 г. / четвъртък/ от 17,30 ч. в учителската стая на ПГДВА "Йосиф Вондрак" ще се проведе Обществен съвет при следния дневен ред:

 

    1. Приемане на училищни учебни планове за учебната 2019/2020 г.

    2. Приемане на Етичен кодекс на училищната общност.

    3. Процедурни промени в състава на Обществения съвет.

    4. Разни.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Обществен съвет към Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура- град Русе

 

Председател:

Милена Николаева Цанева

 

Членове:

1.Антоанета Атанасова Василева - родител

2.Стоян Илиев Крумов - родител

3.Зорница Божидарова Цонева - родител

4.Мирослава Георгиева Димитрова - родител

5.Катя Петева Петрова – представител на Община Русе

6.Николай Иванов Иванов – представител на работодателска организация, мебелна фирма „Ирим“ ЕООД

 

Резервни членове:

1.Стефка Христова Янкова – родител

2.Елена Тодорова Димитрова – родител

3.Теодора Евгениева Стефанова – родител

4.Пламен Тодоров Минчев – управител на мебелна фирма „Грифон“

5.Калоян Брайков – представител на работодателска организация, мебелна фирма „Иримм“ЕООД

Мандат на Обществения съвет – три години, считано от м.12.2016 г.

 

 

 
    На 13.02.2019 г. /сряда/ от 17,30 ч. ще се проведе заседание на Обществения съвет в ПГДВА "Йосиф Вондрак" - Русе при следния дневен ред:
     1. Отчет на бюджет 2018 г.
     2. Информация за извънкласни дейности през II учебен срок
     3. Разни
 
 
 

Учебни ресурси

Служ. информация

Полезна информация

 

Полезна информация

 

Актуална информация за стипендии

 

 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА

 

ЗАДОЧНА ФОРМА

 

Насоки за работа в условия на Covid19

 

Г Р А Ф И К

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНА ИЗПИТНА  СЕСИЯ  ЗА ОФОРМЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ ОБУЧАВАЩИ СЕ В ЗАДОЧНА ФОРМА