Награди

24 май 2020 г.

Плакет "Св. Св. Кирил и Методий" за принос към полагане на основите на професионалното образование и обучение в Република България от Президента на Републиката 

Nagrada Prezident 24052020

 

Национално състезание "Мебели, стилни мебели и дърворезба" 2024 година в гр. Тетевен

 

402

 

499

 

Национално състезание "Мебели, стилни мебели и дърворезба" 2023 година в гр. Хасково

 

20230427 133514 

 

20230430 151306 I 

 

20230430 151354

 

 

Национално състезание "Мебели, стилни мебели и дърворезба" 2022 година в гр. Пловдив

 

278551676 n

 

278686468 n

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2021 година в гр. Пловдив

 

181936538

 

 

179613652

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2019 година в Интер Експо Център София

 

plaket

 

100028

 

 

2018 plovdiv 

Панорама на професионалното образование в България - 

гр. Пловдив - 2018г.

 

Гимназията отново с призови места.

  

Повече информация на новини

 

 

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2023/2024 ГОДИНА: 

 

 

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл. – есенна


23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. – коледна за I - XII клас


03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. - междусрочна за I - XII клас


30.03.2024 г. –07.04.2024 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

 

05.04.2024 г. - 07.04.2024 г. вкл.  - пролетна за ХII клас

 

13.05.2024 г. - приключва учебната година за XII клас

 

28.06.2024 г. - приключва учебната година за VIII и IX клас

 

14.07.2024 г. - приключва учебната година за X и XI клас дневна форма

 

28.07.2024 г. - приключва учебната година за ХI клас дуална форма

 

 

повече информация на ваканции

 

Logo Modernizirane POO

 

 

Проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“

 

 

НАПОО е партньор на Министерство на образованието и науката в изпълнението на проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение“. Проектът се изпълнява в рамките на Програма „Образование“ 2021 – 2027, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR001-3.001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“, Приоритет 3 „Връзка на образованието с пазара на труда“. Целта на проекта е адаптиране на професионалното образование и обучение спрямо динамиката на пазара на труда и подкрепа за развитие на умения за професиите на настоящето и бъдещето чрез разработване на нов Списък на професиите за професионално образование и обучение(СППОО), Държавни образователни стандарти (ДОС) за придобиване на квалификация по професии, Национални изпитни програми(НИП), учебни планове и програми, вкл. междусекторни, по определени сектори и др., чрез използване на Секторни съвети на уменията за съвместна работа между училища и други доставчици на Професионално образование и обучение, бизнеса и др.

     Сключеното споразумение за партньорство е с продължителност 16.05.2023 г.- 31.12.2027 г.

Линк към фейсбук страницата на проекта https://www.facebook.com/profile.php?id=61555871161321. 

 

20240604 145253

  

 20240604 145253

 

20240604 145304

 

 

    Информационна кампания по Проект "Модернизиране на професионалното образование и обучение", финансиран по програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз, бе проведена на 4. юни 2024 г. в ПГДВА "Йосиф Вондрак", гр. Русе във връзка с кариерното ориентиране на учениците от 11. клас.

    Срещата се осъществи със специалисти от Бюро по труда – Русе и беше инициирана във връзка с Дейност 9 - Информационни дейности и кампании за повишаване привлекателността на ПОО и засилване връзката ученици/родители.

Учениците получиха кариерно консултиране от представители на Бюро по труда - Русе.

       Целта на проекта е адаптиране на професионалното обучение спрямо динамиката на трудовия пазар и подкрепа за развитие на умения за професиите на настоящето и бъдещето.

   Срещата премина при голям интерес, като учениците имаха възможност да поставят всички вълнуващи ги въпроси, да бъдат информирани във връзка с плановете им след завършване на училище.