Награди

2018 plovdiv 

Панорама на професионалното образование в България - 

гр. Пловдив - 2018г.

 

Гимназията отново с призови места.

  

Повече информация на новини

 

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

 

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2018/2019 ГОДИНА: 

 

01.11.2018г. – 04.11.2018г. вкл. – есенна


22.12.2018г. – 02.01.2019г. вкл. – коледна за I - XII клас


05.02.2019г.                               – междусрочна за I - XII клас


30.03. 2019г. –07.04.2019г. вкл. – пролетна за I - XI клас

 

05.04.2019г. - 07.04.2019г. вкл.  - пролетна за ХII клас

 

15.05.2019г. - приключва учебната година за XII клас

 

28.06.2019г. - приключва учебната година за VIII - XI клас

 

 

повече информация на ваканции

 

Седмично разписание на часовете за първи срок на учебната 2018/2019 г.

Организация на учебния ден в ПГДВА "Йосиф Вондрак" през учебната 2018-19 г.

Списък с учебниците за    8 клас за учебната 2018/2019 г.

Списък с учебниците за    9 клас за учебната 2018/2019 г.

Списък с учебниците за  10 клас за учебната 2018/2019 г.

Списък с учебниците за  11 клас за учебната 2018/2019 г.

 

Стратегия за развитие и план за действия и финансиране на ПГДВА "Йосиф Вондрак"

за периода от 2017/2018 учебна година до 2020/2021 учебна година

 

Годишен план на ПГДВА "Йосиф Вондрак" за учебвата 2018/2019 г.

План за квалификационната дейност за учебната 2018/2019 г.

Правилник за дейността на ПГДВА "Йосиф Вондрак", в сила от 15.09.2018 г.

Етичен кодекс на училищната общност в ПГДВА "Йосиф Вондрак", приет на 14.09.2018 г.

Програма за превенция на ранното напускане на деца от училище 2018/2019 г.

График за среща с родители през първи срок на учебната 2018/19 г.

График на класните ръководители за консултации с ученици и среща с родители през първи срок на учебната 2018/19 г. 

 

График за провеждане на държавни зрелостни изпити през учебната 2018/19 г. по теория и практика на професията/специалността за придобиване на степен на професионална квалификация