Награди

24 май 2020 г.

Плакет "Св. Св. Кирил и Методий" за принос към полагане на основите на професионалното образование и обучение в Република България от Президента на Републиката 

Nagrada Prezident 24052020

 

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2019 година в Интер Експо Център София

 

plaket

 

100028

 

 

2018 plovdiv 

Панорама на професионалното образование в България - 

гр. Пловдив - 2018г.

 

Гимназията отново с призови места.

  

Повече информация на новини

 

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

Държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация

сесия  септември 2020 г.

Изпит по практика на професията/специалността -08 и 09 септември 2020 г.

Дата на изпита по теория на професията/специалността - 10.09.2020 г.

Подаване на заявления  - 01.09.2020 г.

 

Заповед № РД09-2150/27.08.2019 г. за задължителни ДЗИ, изменена със Заповед №РД 09-919/05.05.2020 г.

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2019/2020 ГОДИНА: 

 

01.11.2019г. – 03.11.2019г. вкл. – есенна


21.12.2019г. – 05.01.2020г. вкл. – коледна за I - XII клас


05.02.2020г.                               – междусрочна за I - XII клас


11.04.2020г. –20.04.2020г. вкл. – пролетна за I - XI клас, изменена със Заповед №РД09-746/8.4.2020 г. от 17.04.2020 г. до 20.04.2020 г.

 

16.04.2020г. - 20.04.2020г. вкл.  - пролетна за ХII клас, изменена със Заповед №РД09-746/8.4.2020 г. от 17.04.2020 г. до 20.04.2020 г.

 

14.05.2020г. - приключва учебната година за XII клас

 

30.06.2020г. - приключва учебната година за VIII - XI клас

 

 

повече информация на ваканции

 

Извлечение от Правилника на ПГДВА "Йосиф Вондрак" за учебната 2019-2020 г. - отсъствия и закъснения

 

Седмично разписание  на часовете през втория срок на учебната 2019/2020 г.

 

 

 

Организация на учебния ден в ПГДВА "Йосиф Вондрак" през учебната 2019/2020 г.

 

 

 Списък с учебниците за 8 клас за учебната 2020/2021 г.

 Списък с учебниците за 9 клас за учебната 2020/2021 г.

 Списък с учебниците за 10 клас за учебната 2020/2021 г.

 Списък с учебниците за 11 клас за учебната 2020/2021 г.

 Списък с учебниците за 12 клас за учебната 2020/2021 г.

 

 

 

Стратегия за развитие и план за действия и финансиране на ПГДВА "Йосиф Вондрак"

за периода от 2017/2018 учебна година до 2020/2021 учебна година

 

Етичен кодекст на училищната общност в ПГДВА "Йосиф Вондрак", приет на 14.09.2020 г. 

 

 

Годишен план на ПГДВА "Йосиф Вондрак" за учебната 2019/2020 г.

План за квалификационната дейност за учебната 2019/2020 г.

План за вътрешноинституционалната квалификация през 2019/2020 г.

 

Правилник за дейността на ПГДВА "Йосиф Вондрак", в сила от 15.09.2019 г.

Етичен кодекс на училищната общност в ПГДВА "Йосиф Вондрак", приет на 13.09.2019 г.

 

Програма за превенция на ранното напускане на деца от училище през 2019/2020 г.

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца и ученици от уязвимите групи през 2019/2020 г. 

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието между учениците за учебната 2019/2020 г.

Спортен календар на ПГДВА "Йосиф Вандрак" за учебната 2019/2020 г.

График за провеждане на класни и контролни работи през втория срок на учебната 2019/2020 г.

График за консултации на ученици от учителите през втория срок на учебната 2019/2020 г.

График на заетостта на компютърните кабинети през втория крок на учебната 2019/2020 г.

График за среща с родители през втория срок на учебната 2019/2020 г.

График на класните ръководители за консултации с ученици и среща с родители през втория срок на учебната 2019/2020 г.

График за провеждане на допълнителен час по физическо възпитание и спорт през втория срок на учебната 2019/2020 г.

График за провеждане на държавни изпити по теория и практика на професията/специалността за придобиване на професионална квалификация през учебната 2019/2020 г.