Награди

24 май 2020 г.

Плакет "Св. Св. Кирил и Методий" за принос към полагане на основите на професионалното образование и обучение в Република България от Президента на Републиката 

Nagrada Prezident 24052020

 

Национално състезание "Мебели, стилни мебели и дърворезба" 2024 година в гр. Тетевен

 

402

 

499

 

Национално състезание "Мебели, стилни мебели и дърворезба" 2023 година в гр. Хасково

 

20230427 133514 

 

20230430 151306 I 

 

20230430 151354

 

 

Национално състезание "Мебели, стилни мебели и дърворезба" 2022 година в гр. Пловдив

 

278551676 n

 

278686468 n

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2021 година в гр. Пловдив

 

181936538

 

 

179613652

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2019 година в Интер Експо Център София

 

plaket

 

100028

 

 

2018 plovdiv 

Панорама на професионалното образование в България - 

гр. Пловдив - 2018г.

 

Гимназията отново с призови места.

  

Повече информация на новини

 

 

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2023/2024 ГОДИНА: 

 

 

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл. – есенна


23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. – коледна за I - XII клас


03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. - междусрочна за I - XII клас


30.03.2024 г. –07.04.2024 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

 

05.04.2024 г. - 07.04.2024 г. вкл.  - пролетна за ХII клас

 

13.05.2024 г. - приключва учебната година за XII клас

 

28.06.2024 г. - приключва учебната година за VIII и IX клас

 

14.07.2024 г. - приключва учебната година за X и XI клас дневна форма

 

28.07.2024 г. - приключва учебната година за ХI клас дуална форма

 

 

повече информация на ваканции

 

 

 

Класни ръководители през учебната 2023-2024 година

 

Klasni rakavoditeli 20232024

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Списък на членовете на Ученическия съвет при ПГДВА "Йосиф Вондрак" - Русе за учебната 2022/2023 година

        Председател: Ивана Илиянова Колева - 10в клас

        Зам. председател: Александра Димитрова Василева - 11а клас

        Членове: 1. Кристиян Радославов Георгиев - 11ба клас

                        2. Борислава Добромирова Донева - 10б клас

                        3. Петя Пейчева Радева - 10в клас

                        4. Йоана Иванова Енчева - 10а клас

                        5. Кристияна Бисерова Боянова - 9а клас

                        6. Виктор Йорданов Петров - 8б клас

                        7. Селия Мюрвянова Муртезова- 8а клас

                        8. Иван Хубенов Коев - 8в клас

                        9. Сънислав Петров Добромиров - 8б клас

                       10. Дамна Денизова Айвазова - 8в клас

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Седмично разписание на часовете през втория срок на учебната 2023/2024 г.

 

Организация на учебния ден в ПГДВА "Йосиф Вондрак" през учебната 2023/2024 г.

Приложение 1 График на учебните часове през 2023/2024 г.

Организация на учебния ден при редуване на присъствено обучение и обучение от разстояние

Заповед № 1251/08.09.2023 г. за утвърждаване формите на обучение през учебната 20223/2024 г.

 

 Списък с учебниците за 8 клас за учебната 2023/2024 г.

 Списък с учебниците за 9 клас за учебната 2023/2024 г.

 Списък с учебниците за 10 клас за учебната 2023/2024 г.

 Списък с учебниците за 11 клас за учебната 2023/2024 г.

 Списък с учебниците за 12 клас за учебната 2023/2024 г.

 

Стратегия за развитие на ПГДВА "Йосиф Вондрак" за периода 2022/2023 - 2026/2027 година

  

Правилник за вътрешния трудов ред за 2022-2023 година

Мерки за повишаване качеството на образованието в ПГДВА "Йосиф Вондрак"

Училищна програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

Етичен кодекс на училищната общност в ПГДВА "Йосиф Вондрак", приет на 13.09.2023 г. 

Годишен план на ПГДВА "Йосиф Вондрак" за учебната 2023/2024 г.

План за квалификационната дейност за учебната 2022/2023 г.

План за вътрешноинституционална квалификация за учебната 2023-2024 година

Правилник за дейността на ПГДВА "Йосиф Вондрак", в сила от 15.09.2023 г. 

Правила за работа в компютърна зала и онлайн обучение

Програма за превенция на ранното напускане на деца от училище през 2022/20223 г.

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца и ученици от уязвимите групи през 2022/2023 г.

План за работа по механизма за противодействие на тормоза и насилието м/у учениците за учебната 2023/2024 година

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието между учениците

План-програма за наставничество за придобиване на педагогически компетентности у новоназначени учители за учебната 2022-2023 година

Спортен календар на ПГДВА "Йосиф Вондрак" за учебната 2023/2024 г.

 

График за консултации на ученици и среща с родители през втория срок на учебната 2023/2024 година

График за провеждане на часа за спортни дейности през втория срок на учебната 2023/2024 г.

График за провеждане на класни и контролни работи през втория срок на учебната 2023/2024 г.

График за провеждане на втория час на класа през учебната 2023/2024 г.

График за провеждане на държавни изпити по теория и практика на професията/специалността за придобиване на професионална квалификация през учебната 2023/2024 г.

 

Заявление от родител за отсъствие по семейни причини през 2023/2024 година