Награди

24 май 2020 г.

Плакет "Св. Св. Кирил и Методий" за принос към полагане на основите на професионалното образование и обучение в Република България от Президента на Републиката 

Nagrada Prezident 24052020

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2021 година в гр. Пловдив

 

181936538

 

 

179613652

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2019 година в Интер Експо Център София

 

plaket

 

100028

 

 

2018 plovdiv 

Панорама на професионалното образование в България - 

гр. Пловдив - 2018г.

 

Гимназията отново с призови места.

  

Повече информация на новини

 

 

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2021/2022 ГОДИНА: 

 

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. – есенна


24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. – коледна за I - XII клас


01.02.2022 г. – междусрочна за I - XII клас


01.04.2022 г. –10.04.2022 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

 

07.04.2022 г. - 10.04.2022 г. вкл.  - пролетна за ХII клас

 

12.05.2022 г. - приключва учебната година за XII клас

 

30.06.2022 г. - приключва учебната година за VIII и IX клас

 

14.07.2022 г. - приключва учебната година за X и XI клас

 

 

повече информация на ваканции

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №328 на МС от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование, изм. и доп., бр. 12 от 08.02.2019 г., в сила от 08.02.2019 г.

 

Вътрешни правила, определящи реда и условията за получаване на стипендии от учениците в ПГДВА "Йосиф Вондрак" през първия срок на учебната 2021/2022 година

 

Срокът за отстраняване на пропуски в представените документи за стипендии е 12.11.2021 г. / петък/.

 

Образци на заявления за изтегляне:

Приложение 1  Заявление за постигнати образователни резултати

Приложение 2 Заявление за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване отпадане от училище

Приложение 3 Заявление за ученици без родител/и

Приложение 4 Заявление за подпомагане на ученици с трайни увреждания

Приложение 5  Заявление за подпомагане на ученици, обучавани в дуална форма, в защитена специалност и в специалност с очакван недостиг на кадри

Приложение 6  Заявление за еднократна помощ

 

Протокол №1/21.10.2021 г. за избор на критерии за допускане до класиране на учениците за получаване на стипендии през първия срок на учебната 2021/2022 г.

 

  

 Заповед 163/17.11.2021 г. за утвърждаване предложенията на комисията за стипендии на ученици през  първия срок на учебната 2021-2022 година