Награди

2018 plovdiv 

Панорама на професионалното образование в България - 

гр. Пловдив - 2018г.

 

Гимназията отново с призови места.

  

Повече информация на новини

 

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

Държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация

    сесия януари 2019 г.

за лица, придобили право да се явяват преди учебната 2018-2019 г.

    Дата на изпита по теория - 23.01.2019 г.

    Подаване на заявления  - 21.12.2018 г.

Заповед № РД 09-1710/29.08.2018 г.

 

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2018/2019 ГОДИНА: 

 

01.11.2018г. – 04.11.2018г. вкл. – есенна


22.12.2018г. – 02.01.2019г. вкл. – коледна за I - XII клас


05.02.2019г.                               – междусрочна за I - XII клас


30.03. 2019г. –07.04.2019г. вкл. – пролетна за I - XI клас

 

05.04.2019г. - 07.04.2019г. вкл.  - пролетна за ХII клас

 

15.05.2019г. - приключва учебната година за XII клас

 

28.06.2019г. - приключва учебната година за VIII - XI клас

 

 

повече информация на ваканции

 

СПЕЦИАЛНОСТ: “ГОРСКО И ЛОВНО СТОПАНСТВО”
ПРОФЕСИЯ: „ТЕХНИК - ЛЕСОВЪД”

ОБЩО ОПИСАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Необходимите за професията знания и практически умения, които всеки ученик трябва да притежава, се придобиват чрез обучение, основаващо се на добри традиции и отлична материална база. Ежедневното съчетаване на теория с практика е залог за качество на усвоения учебен материал.

СРОК И ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

  • срок на обучение - 4 години;
  • форма на обучение: дневна.

ДИПЛОМИРАНЕ И ВАЛИДНОСТ НА ДИПЛОМАТА

Пълният курс на обучение IХ - ХII клас дава възможност за придобиване на средно образование и трета степен на професионална квалификация по професията.

Завършилият получава:

  • квалификация по специалността “ ГОРСКО И ЛОВНО СТОПАНСТВО”;
  • професионална квалификация - трета степен;
  • образование: средно.

Дипломата е валидна за постъпване на работа в съответствие с придобитата професия и за продължаване на образованието във ВУЗ.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилият тази специалност може да работи в системата на Държавната агенция по горите:

  • Държавни ловни и горски стопанства;
  • Регионални дирекции по горите;
  • Дивечовъдни станции;
  • Лесозащитни станции;
  • Консултанти на фирми производители и доставчици на горска и градинска техника;

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗРАСТВАНЕ В КАРИЕРАТА

Полученото образование и професионални компетенции дават възможност за работа в частни фирми и за продължаване обучението в колежи и висши училища.

 

 

 

ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН

 

ПРОСТРАНСТВЕН ДИЗАЙН

 

ДЪРВООБРАБОТВАНЕ

 

МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

 

ТАПИЦЕРСТВО И ДЕКОРАТОРСТВО

 

МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС

 

ГОРСКО И ЛОВНО СТОПАНСТВО

 

РЕСТАВРАЦИЯ НА СТИЛНИ МЕБЕЛИ И ДОГРАМА

 

ПРОИЗВОДСТВО НА СТИЛНИ МЕБЕЛИ

 

Учебни ресурси

Служ. информация