Награди

24 май 2020 г.

Плакет "Св. Св. Кирил и Методий" за принос към полагане на основите на професионалното образование и обучение в Република България от Президента на Републиката 

Nagrada Prezident 24052020

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2021 година в гр. Пловдив

 

181936538

 

 

179613652

 

Национално състезание "Производство на изделия от дървесина - мебели, стилни мебели и дърворезба" 2019 година в Интер Експо Център София

 

plaket

 

100028

 

 

2018 plovdiv 

Панорама на професионалното образование в България - 

гр. Пловдив - 2018г.

 

Гимназията отново с призови места.

  

Повече информация на новини

 

 

Ваканции

ВАКАНЦИИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА

 2021/2022 ГОДИНА: 

 

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. – есенна


24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. – коледна за I - XII клас


01.02.2022 г. – междусрочна за I - XII клас


01.04.2022 г. –10.04.2022 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

 

07.04.2022 г. - 10.04.2022 г. вкл.  - пролетна за ХII клас

 

12.05.2022 г. - приключва учебната година за XII клас

 

30.06.2022 г. - приключва учебната година за VIII и IX клас

 

14.07.2022 г. - приключва учебната година за X и XI клас

 

 

повече информация на ваканции

 

 

 

Класни ръководители през учебната 2021/2022 година

 

   Klasni Rakovoditeli20212022

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Списък на членовете на Ученическия съвет при ПГДВА "Йосиф Вондрак" - Русе за учебната 2020/2021 година

        Председател: Кристиан Светлозаров Цанев - 11а клас

        Зам. председател: Алис Гюнаева Мустафова - 9а клас

        Членове: 1. Гая Станева Станева - 8а клас

                        2. Радимир Жечков Добрешков - 8б клас

                        3. Петя Пейчева Радева - 8в клас

                        4. Красимир Красимиров Митев - 9б клас

                        5. Георги Георгиев Стоилов - 9в клас

                        6. Данина Мирославова Върбанова - 10а клас

                        7. Мартин Тихомиров Недков - 10б клас

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Седмично разписание на часовете през първия срок на учебната 2021/2022 г.

 

Организация на учебния ден в ПГДВА "Йосиф Вондрак" през учебната 2021/2022 г.

Организация на учебния ден при редуване на присъствено обучение и обучение от разстояние

Заповед № 886/14.09.2021 г. за утвърждаване формите на обучение през учебната 2021/2022 г.

 

 Списък с учебниците за 8 клас за учебната 2021/2022 г.

 Списък с учебниците за 9 клас за учебната 2021/2022 г.

 Списък с учебниците за 10 клас за учебната 2021/2022 г.

 Списък с учебниците за 11 клас за учебната 2021/2022 г.

 Списък с учебниците за 12 клас за учебната 2021/2022 г.

 

Стратегия за развитие на ПГДВА "Йосиф Вондрак" за периода 2021-2024 година

  

Мерки за повишаване качеството на образованието в ПГДВА "Йосиф Вондрак"

Училищна програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

Етичен кодекс на училищната общност в ПГДВА "Йосиф Вондрак", приет на 14.09.2021 г. 

Годишен план на ПГДВА "Йосиф Вондрак" за учебната 2021/2022 г.

План за квалификационната дейност за учебната 2020/2021 г.

План за вътрешноинституционална квалификация за учебната 2021-2022 година

Правилник за дейността на ПГДВА "Йосиф Вондрак", в сила от 15.09.2021 г. 

Правила за работа в компютърна зала и онлайн обучение

План за превенция и интервенция на тормоза и насилието през 2021/2022 г.

Програма за превенция на ранното напускане на деца от училище през 2021/2022 г.

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца и ученици от уязвимите групи през 2021/2022 г.

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието между учениците

Спортен календар на ПГДВА "Йосиф Вондрак" за учебната 2021/2022 г.

График за консултации на ученици през първия срок на учебната 2021-2022 година

График за срещи на родителите с учителите през първия срок на 2021-2022 година

График за провеждане на часа за спортни дейности през първия срок на учебната 2021/2022 г.

График за провеждане на класни и контролни работи през първия срок на учебната 2021/2022 г.

График за провеждане на втория час на класа през учебната 2021/2022 г.

График за провеждане на държавни изпити по теория и практика на професията/специалността за придобиване на професионална квалификация през учебната 2020/2021 г.